คอร์สคณิต คณิตออนไลน์ ติวเลข คิวคณิต

คอร์สคณิต คณิตออนไลน์ ติวเลข ติวคณิต

คอร์สคณิต คณิตออนไลน์ ติวเลข คิวคณิต ทั้งหมด ครบครันตั้งแต่ ม.4 – ม.6 ให้น้อง ๆ พร้อมรับทุกสถาณการณ์ ไม่ว่าจะเป็น ทำเกรด. อ่านไม่ทัน, เรียนไม่เข้าใจ, จะสอบแล้ว, เตรียมสอบกลางภาคปลายภาค, ONET, PAT1, 9 สามัญ ไม่ว่าจะมาแบบไหน มั่นใจ เอาอยู่

คอร์สคณิต คณิตออนไลน์ ติวเลข คิวคณิต

หลักสูตรเก่า

 1. Turn Pro Math #1 (ม.4 เทอม 1)
  เนื้อหาในคอร์ส : เซต, ตรรกศาสตร์, จำนวนจริง
 2. Turn Pro Math #2 (ม.4 เทอม 2)
  เนื้อหาในคอร์ส : เมทริกซ์, ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น, เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 3. Turn Pro Math #3 (ม.5 เทอม 1)
  เนื้อหาในคอร์ส : ฟังก์ชั่นเอกโพแนนเชียลและลอการิทึม, ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ, เวกเตอร์
 4. Turn Pro Math #4 (ม.5 เทอม 2)
  เนื้อหาในคอร์ส : จำนวนเชิงซ้อน, ความน่าจะเป็น
 5. Turn Pro Math #5 (ม.6 เทอม 1)
  เนื้อหาในคอร์ส : การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น, การแจกแจงปกติ, ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั่นของข้อมูล
 6. Turn Pro Math #6 (ม.6 เทอม 2)
  เนื้อหาในคอร์ส : ลำดับและอนุกรม, แคลคูลัสเบื้องต้น
คอร์ส คณิต เอกโพ ลอการิทึม ตรีโกณมิติ เวกเตอร์

คอร์ส คณิตศาสตร์ คณิตออนไลน์ เอกโพ ลอการิทึม ตรีโกณมิติ เวกเตอร์ ตรรกศาสตร์ ประพจน์และการเชื่อมประพจน์. ประพจน์ การเชื่อมประพจน์ การหาค่าความจริง so ตารางค่าความจริง สมมูล สัจจนิรันดร์. As a result, การอ้างเหตุผล ตัวบ่งปริมาณ ระบบจำนวนจริง จำนวนจริงและสมบัติของระบบจำนวนจริง จำนวนจริง. สมบัติของจำนวนจริง ทฤษฏีเศษเหลือ ทฤษฏี. Consequently, เศษเหลือ การแก้สมการพหุนาม การแก้สมการ พหุนาม สมการพหุนาม ช่วง. That is to say, การแก้อสมการตัวแปรดีกรีหนึ่ง. การแก้อสมการ ตัวแปรดีกรีหนึ่ง อสมการตัวแปรดีกรีหนึ่ง การแก้อสมการตัวแปรดีกรีสูง อสมการตัวแปรดีกรีสูง. สมบัติค่าสัมบูรณ์ ค่าสัมบูรณ์ การแก้สมการค่าสัมบูรณ์ สมการค่าสัมบูรณ์ การแก้อสมการค่าสัมบูรณ์ อสมการค่าสัมบูรณ์. link เอกซ์โพแนนเชียล ลอการิทึม ฟังก์ชันตรีโกณมิติ เวกเตอร์. In other words, เมทริกซ์ matrix สมการเชิงเส้น สมการ เชิงเส้น. Clarify, ข้อตกลงของเมทริกซ์ คอร์สเรียน คณิตศาสตร์ ทั้งหมด ข้อตกลง ของเมทริกซ์ เมทริกซ์Xเมทริกซ์. เมทริกซ์-2×2 to เมทริกซ์-NxN การใช้เมทริกซ์แก้ระบบสมการเชิงเส้น but การใช้เมทริกซ์แก้สมการเชิงเส้น. However, เมทริกซ์แก้สมการ ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น ความสัมพันธ์ ฟังก์ชั่น. ผลคูณคาร์ทีเชียล คาร์ทีเชียล โดเมนและเรนจ์ โดเมน เรนจ์ ตัวผกผัน. On the other hand, ข้อตกลงเกี่ยวกับฟังก์ชั่น ข้อตกลง ฟังก์ชั่นผกผัน. For example, ฟังก์ชั่นประกอบ composite การดำเนินการของฟังก์ชั่น. เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย เรขาคณิตวิเคราะห์ ภาคตัดกรวย เรขาคณิต. For instance, ระยะห่างระหว่างจุด ระยะห่าง ระหว่างจุด จุดกึ่งกลางจุดสองจุด จุดกึ่งกลาง. จุดสองจุด ความชันเส้นตรง ความชัน เส้นตรง สมการเส้นตรง. คอร์ส คณิตศาสตร์ คณิตออนไลน์ สมการ เส้นตรง ระยะจากจุดถึงเส้นตรง ระยะจากจุด ถึงเส้นตรง. ระยะระหว่างเส้นคู่ขนาน ระยะระหว่าง เส้นคู่ขนาน วงกลม พาราโบลา วงรี ไฮเพอร์โบลา ไฮเปอร์โบลา.

คอร์สคณิต คณิตออนไลน์ ติวเลข คิวคณิต

Above all, คอร์สคณิต คณิตออนไลน์ ติวเลข คิวคณิต ฟังก์ชันเอกซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม เอกซ์โพแนนเชียล ลอการิทึม เลขยกกำลัง ยกกำลัง รากที่-N ราก. ฟังก์ชั่นเอกซ์โพแนนเชียล ฟังก์ชั่นลอการิทึม ลอการิทึมสามัญ ลอการิทึมธรรมชาติ การแก้สมการลอการิทึม สมการลอการิทึม การแก้สมการเอ็กโพแนนเชียล. สมการเอ็กโพแนนเชียล ฟังก์ชันตรีโกณมิติ. ตรีโกณมิติ that ตรีโกณ ฟังก์ชั่นไซด์และโคไซด์ ไซด์ โคไซด์ แทน. Most importantly, โคเซค เซค คอท sine cos tan coses. Sec cot csc ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติอื่นๆ ความเกี่ยวพันธ์ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ. Certainly สามเหลี่ยมมุมฉาก สามเหลี่ยม มุมฉาก กราฟฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ สูตรผลบวกผลต่างของมุม. Firstly สูตรผลบวก สูตรผลต่างของมุม มุม เอกลักษณ์ตรีโกณมิติ เอกลักษณ์. Secondly, สมการตรีโกณมิติ ตัวผกผันฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ inverse ฎของไซน์และโคไซน์. Therefore, เวกเตอร์ พิกัดฉากสามมิติ พิกัดฉาก สามมิติ นิยา การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ การคูณ การคูณเวกเตอร์ สเกลาร์. เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก ระบบพิกัดฉาก. Further, เวกเตอร์หน่วย ขนาดของเวกเตอร์ คอร์ส คณิตศาสตร์ คณิตออนไลน์ ผลคูณเชิงสเกลลาร์. Dot product ผลคูณเชิงเวกเตอร์ cross product. ตรรกศาสตร์ การให้เหตุผล การวิเคราะห์ข้อมูล การวัดตำแหน่งข้อมูล จำนวนจริง. เมทริกซ์ จำนวนเชิงซ้อน and จำนวนเชิงซ้อน-I. ฟังก์ชั่น จำนวน เชิงซ้อน สังยุค การหารากที่สอง รากที่สอง. เรขาคณิต ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน ค่าสัมบูรณ์ รูปเชิงขั้ว เชิงขั้ว การแก้สมการพหุนาม ความน่าจะเป็น. Moreover, กฎการนับเบื้องต้น กฎการนับ การนับ แฟกทอเรียล factorial. การเรียงสับเปลี่ยน การเรียง สับเปลี่ยน การจัดหมู่ จัดหมู่. ทฤษฎีบททวินาม ทฤษฎีบท ทวินาม น่าจะเป็น ความสัมพันธ์ของข้อมูล. all lesson พร้อมสอบ พร้อมลุย คณิต PAT1 / 9 สามัญ.

head

จำนวนเชิงซ้อน matrix ONET คณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์. In addition ข้อมูลเบื้องต้น ข้อมูล การจำแนกข้อมูล การจำแนก. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ฐานนิยม การวัดตำแหน่งข้อมูล. การวัดตำแหน่ง ข้อมูล การวัด ตำแหน่งข้อมูล การกระจายสัมบูรณ์ การกระจาย. In short, สัมบูรณ์ การกระจายสัมพัทธ์. สัมพัทธ์ การแจกแจงปรกติ การแจกแจง ปรกติ ค่ามาตรฐาน มาตรฐาน. Meanwhile, เส้นโค้งความถี่ เส้นโค้ง ความถี่ พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติ พื้นที่ใต้เส้นโค้ง เส้นโค้งปกติ. ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูล ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน ของข้อมูล ความน่าจะเป็น. ความสัมพันธ์ของข้อมูล พร้อมสอบ พร้อมลุย คณิต PAT1 / 9 สามัญ. During, ลำดับและอนุกรม ลำดับ อนุกรม ความหมายของลำดับ ลำดับเลขคณิต. ลำดับเรขาคณิต ลิมิตของลำดับ ลิมิต อนุกรมจำกัดเลขคณิต. Subsequently, อนุกรมเลขคณิต อนุกรมจำกัด อนุกรมจำกัดเรขาคณิต อนุกรมเรขาคณิต อนุกรมอนันต์ after สัญลักษณ์แทนการบวก สัญลักษณ์ การบวก ซิกม่า. Likewise, summation อนุกรมพิเศษ แคลคูลัสเบื้องต้น. แคลคูลัส เบื้องต้น ลิมิตของฟังก์ชัน ความต่อเนื่องของฟังก์ชั่น ความต่อเนื่อง. Similarly, อัตราการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน อนุพันธ์ ดิฟ ดิฟเฟอร์เรนชิเอท diff. Differentitate อนุพันธ์ของฟังก์ชั่นประกอบ อนุพันธ์อันดับสูง อันดับสูง. In the same vein, การใช้อนุพันธ์หาลิมิต อนุพันธ์หาลิมิต. ความชันเส้นโค้ง ค่าสูงสุดต่ำสุด ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด. In conclusion, สูงสุด ต่ำสุด การหาปริพันธ์ อินทริเกรท ปริพันธ์. To sum up, การหาปริพันธ์จำกัดเขต ปริพันธ์จำกัดเขต integrate.