คอร์สสำเร็จรูปทั้งหมดของ PEC9

คลิ๊กคอร์สที่ต้องการเพื่อดำเนินการต่อได้ทันที

หลักสูตรเก่า

ฟิสิกส์
 1. Turn Pro Physic#3 (ม.5 เทอม 1)  
  เนื้อหาในคอร์ส : สมดุลกล, คลื่นกล
 2. Turn Pro Physic#4 (ม.5 เทอม 2) 
  เนื้อหาในคอร์ส : เสียง, แสง, ทัศนอุปกรณ์
 3. Turn Pro Physic#5 (ม.6 เทอม 1)  
  เนื้อหาในคอร์ส : ไฟฟ้าสถิต, ไฟฟ้ากระแส, ไฟฟ้าแม่เหล็ก
 4. Turn Pro Physic#6 (ม.6 เทอม 2) 
  เนื้อหาในคอร์ส : คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า, ของไหล, ความร้อน, นิวเคลียร์
คณิต
 1. Turn Pro Math #1 (ม.4 เทอม 1)
  เนื้อหาในคอร์ส : เซต, ตรรกศาสตร์, จำนวนจริง
 2. Turn Pro Math #2 (ม.4 เทอม 2)
  เนื้อหาในคอร์ส : เมทริกซ์, ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น, เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 3. Turn Pro Math #3 (ม.5 เทอม 1)
  เนื้อหาในคอร์ส : ฟังก์ชั่นเอกโพแนนเชียลและลอการิทึม, ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ, เวกเตอร์
 4. Turn Pro Math #4 (ม.5 เทอม 2)
  เนื้อหาในคอร์ส : จำนวนเชิงซ้อน, ความน่าจะเป็น
 5. Turn Pro Math #5 (ม.6 เทอม 1)
  เนื้อหาในคอร์ส : การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น, การแจกแจงปกติ, ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั่นของข้อมูล
 6. Turn Pro Math #6 (ม.6 เทอม 2)
  เนื้อหาในคอร์ส : ลำดับและอนุกรม, แคลคูลัสเบื้องต้น
เคมี
 1. Turn Pro Chem#1 (ม.4 เทอม 1)  
  เนื้อหาในคอร์ส : ตารางธาตุ, พันธะเคมี, ปริมาณสารสัมพันธ์
 2. Turn Pro Chem#2 (ม.5 เทอม 1)  
  เนื้อหาในคอร์ส : อัตราการเกิดปฏิกิริยา, สมดุลเคมี, กรดเบส

บทเรียนหลักสูตรใหม่ (สสวท. 2560)

ฟิสิกส์
 1. ติวสบาย ฟิสิกส์ #1 (ม.4 เทอม 1)  
  เนื้อหาในคอร์ส : ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์ , การเคลื่อนที่แนวตรง , แรงและกฏการเคลื่อนที่
 2. ติวสบาย ฟิสิกส์ #2 (ม.4 เทอม 2)
  เนื้อหาในคอร์ส : สมดุลกล, งานและพลังงาน, โมเมนตัม, การเคลื่อนที่แนวโค้ง

A - Level

 1. ติว OK A-level ฟิสิกส์ Season 1
  เนื้อหาในคอร์ส : ธรรมชาติฟิสิกส์, การเคลื่อนที่แนวตรง, กฏการเคลื่อนที่, สมดุลกล, งานและพลังงาน, โมเมนตัม, การเคลื่อนที่แนวโค้ง