คอร์สคณิต คณิตออนไลน์ ติวเลข คิวคณิต

โปรโมชั่น คอร์สเรียนฟรี

โปรโมชั่นพิเศษ เรียนฟรีถึงวันที่ 30 พฤษจิกายน 2563 นี้เท่านั้น  ครบครันตั้งแต่ ม.4 – ม.6 ให้น้อง ๆ พร้อมรับทุกสถาณการณ์ ไม่ว่าจะเป็น ทำเกรด. อ่านไม่ทัน, เรียนไม่เข้าใจ, จะสอบแล้ว, เตรียมสอบกลางภาคปลายภาค, ONET, PAT, 9 สามัญ ไม่ว่าจะมาแบบไหน มั่นใจ เอาอยู่  เพียงทำตามกติกาใน post นี้  ก็ใช้งานฟรีๆ ไปเลย 1 คอร์ส

คอร์สคณิต คณิตออนไลน์ ติวเลข คิวคณิต
 1. (โปรเรียนฟรี) Turn Pro Math #1 (ม.4 เทอม 1)
  เนื้อหาในคอร์ส : เซต, ตรรกศาสตร์, จำนวนจริง
 2. (โปรเรียนฟรี) Turn Pro Math #2 (ม.4 เทอม 2)
  เนื้อหาในคอร์ส : เมทริกซ์, ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น, เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 3. (โปรเรียนฟรี) Turn Pro Math #3 (ม.5 เทอม 1)
  เนื้อหาในคอร์ส : ฟังก์ชั่นเอกโพแนนเชียลและลอการิทึม, ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ, เวกเตอร์
 4. (โปรเรียนฟรี) Turn Pro Math #4 (ม.5 เทอม 2)
  เนื้อหาในคอร์ส : จำนวนเชิงซ้อน, ความน่าจะเป็น
 5. (โปรเรียนฟรี) Turn Pro Math #5 (ม.6 เทอม 1)
  เนื้อหาในคอร์ส : การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น, การแจกแจงปกติ, ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั่นของข้อมูล
 6. (โปรเรียนฟรี) Turn Pro Math #6 (ม.6 เทอม 2)
  เนื้อหาในคอร์ส : ลำดับและอนุกรม, แคลคูลัสเบื้องต้น
 1. (โปรเรียนฟรี) Turn Pro Physic#1 (ม.4 เทอม 1)  
  เนื้อหาในคอร์ส : บทนำ , การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง , มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่
 2. (โปรเรียนฟรี) Turn Pro Physic#2 (ม.4 เทอม 2)
  เนื้อหาในคอร์ส : การเคลื่อนที่แบบต่างๆ, งานและพลังงาน, โมเมนตัม
 3. (โปรเรียนฟรี) Turn Pro Physic#3 (ม.5 เทอม 1)  
  เนื้อหาในคอร์ส : สมดุลกล, คลื่นกล
 4. (โปรเรียนฟรี) Turn Pro Physic#4 (ม.5 เทอม 2) 
  เนื้อหาในคอร์ส : เสียง, แสง, ทัศนอุปกรณ์
 5. (โปรเรียนฟรี) Turn Pro Physic#5 (ม.6 เทอม 1)  
  เนื้อหาในคอร์ส : ไฟฟ้าสถิต, ไฟฟ้ากระแส, ไฟฟ้าแม่เหล็ก
 6. (โปรเรียนฟรี) Turn Pro Physic#6 (ม.6 เทอม 2) 
  เนื้อหาในคอร์ส : คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า, ของไหล, ความร้อน, นิวเคลียร์
 1. (โปรเรียนฟรี) Turn Pro Chem#1 (ม.4 เทอม 1)  
  เนื้อหาในคอร์ส : ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์
 2. (โปรเรียนฟรี) Turn Pro Chem#3  (ม.5 เทอม 1)
  เนื้อหาในคอร์ส : อัตราการเกิดปฏิกิริยา สมดุลเคมี กรดเบส