จัดคอร์สเรียนเอง คอร์สตามใจ จัดคอร์สเอง

จัดคอร์สเรียนเอง คอร์สตามใจ จัดคอร์สเอง

บทเรียนทั้งหมดที่สามารถใช้ในการจัดคอร์สเรียนด้วยตนเอง

บทเรียนหลักสูตรเก่า

ฟิสิกส์
 • PA01 – บทที่ 01 บทนำ
 • PA02 – บทที่ 02 การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
 • PA03 – บทที่ 03 กฏการเคลื่อนที่
 • PA04 – บทที่ 04 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
 • PA05 – บทที่ 05 งานและพลังงาน
 • PA06 – บทที่ 06 โมเมนตัม
 • PA08 – บทที่ 08 สมดุลกล
 • PA09 – บทที่ 09 คลื่นกล
 • PA10 – บทที่ 10 เสียง
 • PA11 – บทที่ 11 แสงและทัศนอุปกรณ์
 • PA12 – บทที่ 12 แสง
 • PA13 – บทที่ 13 ไฟฟ้าสถิต
 • PA14 – บทที่ 14 ไฟฟ้ากระแส
 • PA15 – บทที่ 15 แม่เหล็กไฟฟ้า
 • PA16 – บทที่ 16 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 • PA17 – บทที่ 17 ของไหล
 • PA18 – บทที่ 18 ความร้อนและแก๊ส
 • PA20 – บทที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์
คณิต
 • MA00 – บทที่ 00 เซต
 • MA01 – บทที่ 01 ตรรกศาสตร์
 • MA02 – บทที่ 02 จำนวนจริง
 • MA04 – บทที่ 04 เมทริกซ์
 • MA05 – บทที่ 05 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 • MA06 – บทที่ 06 เรขาคณิตวิเคราะห์
 • MA07 – บทที่ 07 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
 • MA08 – บทที่ 08 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 
 • MA09 – บทที่ 09 เวกเตอร์
 • MA10 – บทที่ 10 จำนวนเชิงซ้อน
 • MA12 – บทที่ 12 ความน่าจะเป็น
 • MA13 – บทที่ 13 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
 • MA14 – บทที่ 14 การแจกแจงปรกติ
 • MA15 – บทที่ 15 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูล
 • MA16 – บทที่ 16 ลำดับและอนุกรม
 • MA17 – บทที่ 17 แคลคูลัสเบื้องต้น
เคมี
 • CA01 – บทที่ 01 อะตอมและตารางธาตุ
 • CA02 – บทที่ 02 พันธะเคมี
 • CA04 – บทที่ 04 ปริมาณสารสัมพันธ์
 • CA06 – บทที่ 06 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
 • CA07 – บทที่ 07 สมดุลเคมี
 • CA08 – บทที่ 08 กรด – เบส
จัดคอร์สเรียนเอง คอร์สตามใจ จัดคอร์สเอง

บทนำ ฟิสิกส์และปริมาณ ฟิสิกส์. Therefore, ปริมาณ การเปลี่ยนหน่วย เปลี่ยนหน่วย. As a result, เลขนัยสำคัญ การเคลื่อนที่เส้นตรง การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง การเคลื่อนที่ แนวเส้นตรง. So, ปริมาณของการเคลื่อนที่ ความเร็ว สมการการเคลื่อนที่. Consequently, สมการ การเคลื่อนที่แนวดิ่ง แนวดิ่ง โจทย์การเคลื่อนที่เพิ่มเติม. That is to say, โจทย์การเคลื่อนที่ กราฟของการเคลื่อนที่ กราฟ แรงและกฎการเคลื่อนที่ แรง กฎการเคลื่อนที่. In other words, มวลและแรง มวล คอร์สเรียน ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ออนไลน์ แรง การคำนวณกฏการเคลื่อนที่ การคำนวณ แรงเสียดทาน. To clarify, เสียดทาน แรงดึงดูดระหว่างมวล แรงดึงดูด จัดคอร์สเรียนเอง คอร์สตามใจ จัดคอร์สเอง. But, ระหว่างมวล ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง ความเร่งแรงโน้มถ่วง ความเร่ง แรงโน้มถ่วง การเคลื่อนที่แบบต่างๆ. However, โพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม วงกลม อัตราเร็วเชิงมุม อัตราเร็ว. On the other hand, เชิงมุม ฮาร์มอนิกอย่างง่าย ฮาร์มอนิก งานและพลังงาน งาน พลังงาน กฏการอนุรักษ์พลังงาน. For example, กฏการอนุรักษ์ กำลัง เครื่องกล โมเมนตัม การดล แรงดล กฏอนุรักษ์โมเมนตัม. For instance, สมดุลกล สมดุล สมดุลต่อการเลื่อนที่ การเลื่อนที่ การหมุน สมดุลของวัตถุ. Above all, การได้เปรียบเชิงกล การได้เปรียบ เชิงกล สภาพยืดหยุ่น ยืดหยุ่น คลื่น คลื่นกล. Most importantly, การเคลื่อนที่แบบคลื่น คลื่นน้ำ การสะท้อนคลื่น การสะท้อน. Certainly, การหักเหคลื่น การหักเห การแทรกสอดคลื่น การแทรกสอด. Firstly, การเลี้ยวเบน เลี้ยวเบน คลื่นนิ่ง เสียง ธรรมชาติของเสียง. all lesson

ฟิสิกส์ออนไลน์

Moreover, ฟิสิกส์ออนไลน์ ธรรมชาติ การสะท้อนเสียง การหักเหเสียง and เลี้ยวเบนเสียง. Further, การแทรกสอดเสียง ความเข้มเสียง ความเข้ม ระดับเสียง เสียงดนตรี. In addition, บีต การสั่นพ้อง ดอปเปอร์ คลื่นกระแทก shock wave. Meanwhile, คอร์สเรียน ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ออนไลน์ แสงและทัศนอุปกรณ์ แสง ทัศนอุปกรณ์ during การสะท้อนแสง. Subsequently, กระจก การหักเหของแสง การสะท้อนกลับหมด ลึกจริง ลึกปรากฏ เลนส์บาง. After that, เลนส์ การแทรกสอดแสง การเลี้ยวเบนแสง เกรตติง ไฟฟ้าสถิต. Likewise, การเหนี่ยวนำทางไฟฟ้า การเหนี่ยวนำ ไฟฟ้า อิเล็กโทรสโคป กฏของคูลอมบ์. Similarly, คูลอมบ์ สนามไฟฟ้า สนาม ศักย์ไฟฟ้า สนามและศักย์ไฟฟ้ารอบตัวนำ สนามและศักย์ไฟฟ้า รอบตัวนำ สนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ. In the same, ตัวเก็บประจุ การต่อตัวเก็บประจุแบบอนุกรม การต่อตัวเก็บประจุ อนุกรม การต่อตัวเก็บประจุแบบขนาน ขนาน. In conclusion, การต่อตัวเก็บประจุแบบผสม ไฟฟ้ากระแส กระแสไฟฟ้า กฎของโอห์ม. To sum up, โอห์ม พลังงานไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า การต่อตัวต้านทานแบบอนุกรม การต่อตัวต้านทาน การต่อตัวต้านทานแบบขนาน. In short, การต่อตัวต้านทานแบบผสม แรงเคลื่อนไฟฟ้า แรงเคลื่อน การต่อแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ เครื่องวัดไฟฟ้า เครื่องวัด. ไฟฟ้าแม่เหล็ก แม่เหล็กไฟฟ้า แม่เหล็ก สนามแม่เหล็ก แรงผลักประจุ แรงผลัก ประจุ. แรงผลักลวดที่มีกระแส แรงผลักลวด ลวดที่มีกระแส แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ เหนี่ยวนำ. คอร์สเรียน ฟิสิกส์ ทั้งหมด.

head

Therefore, หม้อแปลงไฟฟ้า หม้อแปลง ไฟฟ้ากระแสสลับ กระแสสลับ. Meanwhile, กำลังไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นไฟฟ้าแม่เหล็ก การแผ่คลื่นแม่เหล็ก การแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า. On the other hand, การแผ่คลื่นไฟฟ้าแม่เหล็ก การแผ่คลื่น สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า but สเปกตรัมคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็ก สเปกตรัมคลื่น สเปกตรัม โพลาไรเซชัน ของไหล ความหนาแน่น. Moreover, ความดันของเหลว ความดัน ของเหลว กฏพาสคัล พาสคัล and กฏของพาสคัล แรงพยุง แรงตึงผิว. Likewise แรงหนืด ความร้อน สมบัติของแก๊ส แก๊ส อัตราเร็วโมเลกุลแก๊ส อัตราเร็วแก๊ส โมเลกุลแก๊ส. In conclusion พลังงานจลน์โมเลกุลแก๊ส พลังงานจลน์ พลังงานศักย์ พลังงานภายในระบบ ฟิสิกส์นิวเครียร์ นิวเครียร์ ทบทวนอนุภาคมูลฐาน. As a result, อนุภาคมูลฐาน อนุภาค กัมมัตภาพรังสี รังสี การเปลี่ยนสภาพนิวเคลียส สภาพนิวเคลียส. To sum up, การสลายของนิวเคลียส การสลาย แรงนิวเคลียร์ พลังงานยึดเหนี่ยว ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ปฏิกิริยา. link บทนำ การเคลื่อนที่เส้นตรง กฎการเคลื่อนที่.

บทเรียนหลักสูตรใหม่ (สสวท. 2560)

ฟิสิกส์
 • PM01 – บทที่ 01 ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์
 • PM02 – บทที่ 02 การเคลื่อนที่แนวตรง
 • PM03 – บทที่ 03 แรงและกฏการเคลื่อนที่
 • PM04 – บทที่ 04 สมดุลกล
 • PM05 – บทที่ 05 งานและพลังงาน
 • PM06 – บทที่ 06 โมเมนตัม
 • PM07 – บทที่ 07 การเคลื่อนที่ในแนวโค้ง
 • PM08 – บทที่ 08 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิคอย่างง่าย
เคมี
 • CM01 – บทที่ 01 ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี

> เลือก 3 บทต่อหนึ่งรอบการซื้อ <

>> จดรหัส 4 ตัวหน้า เช่น PA01, MA05, CA02 <<

>>> แล้วคลิ๊กปุ่ม Chat ที่มุมขวาล่างหา Admin ได้เลย <<<