CA06 + PA11 + MA02

อาจารย์ผู้สอน

อ.ประสิทธิ์ จันต๊ะภา อ.ประสิทธิ์ จันต๊ะภา Author

CA06 + PA11 + MA02

SALE ฿1,000.00 ฿690.00
ใช้งานได้ 120 วัน

CA06 – เคมีเพิ่มเติม (หลักสูตรเก่า) บทที่ 06 – อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

PA11 – ฟิสิกส์เพิ่มเติม (หลักสูตรเก่า) บทที่ 11 – แสงและทัศนอุปกรณ์

MA02 – คณิตเพิ่มเติม (หลักสูตรเก่า) บทที่ 02 – จำนวนจริง (พหุนาม อสมการ ค่าสัมบูรณ์)