MA02 + MA04 + MA08

อาจารย์ผู้สอน

อ.ประสิทธิ์ จันต๊ะภา อ.ประสิทธิ์ จันต๊ะภา Author

MA02 + MA04 + MA08

SALE ฿1,000.00 ฿690.00
ใช้งานได้ 120 วัน

MA02 – คณิตเพิ่มเติม (หลักสูตรเก่า) บทที่ 02 – จำนวนจริง (พหุนาม อสมการ ค่าสัมบูรณ์)

MA04 – คณิตเพิ่มเติม (หลักสูตรเก่า) บทที่ 04 – เมทริกซ์ (เมตริกซ์ สมการเชิงเส้น แก้สมการ)

MA08 – คณิตเพิ่มเติม (หลักสูตรเก่า) บทที่ 08 – ฟังก์ชั่น ตรีโกณมิติ