MA05 + MA07 + MA08

อาจารย์ผู้สอน

อ.ประสิทธิ์ จันต๊ะภา อ.ประสิทธิ์ จันต๊ะภา Author

MA05 + MA07 + MA08

SALE ฿1,000.00 ฿690.00
ใช้งานได้ 120 วัน

MA05 – คณิตเพิ่มเติม (หลักสูตรเก่า) บทที่ 05 – ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น (ความสัมพันธ์ ฟังก์ชั่น โดเมน เรนจ์)

MA07 – คณิตเพิ่มเติม (หลักสูตรเก่า) บทที่ 07 – ฟังก์ชัน เอกซ์โพเนนเชียล และลอการิทึม

MA08 – คณิตเพิ่มเติม (หลักสูตรเก่า) บทที่ 08 – ฟังก์ชั่น ตรีโกณมิติ

Leave a Reply