PA09 + PA10 + PA11

อาจารย์ผู้สอน

อ.ประสิทธิ์ จันต๊ะภา อ.ประสิทธิ์ จันต๊ะภา Author

PA09 + PA10 + PA11

SALE ฿1,000.00 ฿690.00
ใช้งานได้ 120 วัน

PA09 – ฟิสิกส์เพิ่มเติม (หลักสูตรเก่า) บทที่ 09 – คลื่นกล

PA10 – ฟิสิกส์เพิ่มเติม (หลักสูตรเก่า) บทที่ 10 – เสียง

PA11 – ฟิสิกส์เพิ่มเติม (หลักสูตรเก่า) บทที่ 11 – แสงและทัศนอุปกรณ์