PA15 + PA16 + PA20

อาจารย์ผู้สอน

อ.ประสิทธิ์ จันต๊ะภา อ.ประสิทธิ์ จันต๊ะภา Author

PA15 + PA16 + PA20

SALE ฿1,000.00 ฿690.00
ใช้งานได้ 120 วัน

PA15 – ฟิสิกส์เพิ่มเติม (หลักสูตรเก่า) บทที่ 15 – ไฟฟ้าแม่เหล็ก

PA16 – ฟิสิกส์เพิ่มเติม (หลักสูตรเก่า) บทที่ 16 – คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

PA20 – ฟิสิกส์เพิ่มเติม (หลักสูตรเก่า) บทที่ 20 – ฟิสิกส์นิวเคลียร์

Leave a Reply