PA15 + PA17 + PA18

อาจารย์ผู้สอน

อ.ประสิทธิ์ จันต๊ะภา อ.ประสิทธิ์ จันต๊ะภา Author

PA15 + PA17 + PA18

SALE ฿1,000.00 ฿690.00
ใช้งานได้ 120 วัน

PA15 – ฟิสิกส์เพิ่มเติม (หลักสูตรเก่า) บทที่ 15 – ไฟฟ้าแม่เหล็ก

PA17 – ฟิสิกส์เพิ่มเติม (หลักสูตรเก่า) บทที่ 17 – ของไหล

PA18 – ฟิสิกส์เพิ่มเติม (หลักสูตรเก่า) บทที่ 18 – ความร้อน