PA17+PA18+PA20

อาจารย์ผู้สอน

อ.ประสิทธิ์ จันต๊ะภา อ.ประสิทธิ์ จันต๊ะภา Author

PA17+PA18+PA20

SALE ฿1,000.00 ฿690.00
ใช้งานได้ 120 วัน

PA17 – ฟิสิกส์เพิ่มเติม (หลักสูตรเก่า) บทที่ 17 – ของไหล

PA18 – ฟิสิกส์เพิ่มเติม (หลักสูตรเก่า) บทที่ 18 – ความร้อน

PA20 – ฟิสิกส์เพิ่มเติม (หลักสูตรเก่า) บทที่ 20 – ฟิสิกส์นิวเคลียร์

Leave a Reply